Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików, 05 - 870 Błonie

poletka 
    upr.zboza (21457) bytes.jpg

Pszenica jara, odmiana: JARLANKA. Wpisana do Rejestru Odmian w 2017 r.

Jarlanka to jedna z najplenniejszych pszenic jarych. Odmiana uniwersalna o bardzo dobrej jakości. Plonuje bardzo stabilnie, wyróżnia się dobrą zdrowotnością i odpornością. Odznacza się dużą odpornością na rdzę żółtą, choroby podstawy źdźbła oraz mączniaka. Krzewi się dobrze, udaje się w całym kraju. Wysokość źdźbła około 87 cm. Wyrównanie dobre. Ziarno jest dobrze wypełnione, o wysokiej zawartości białka i dużej zawartości glutenu. Wysoka masa 1000 ziaren. W latach 2015 - 2017 zajmuje 2 miejsce w plonie ziarna pośród badanych odmian przez COBORU.

Wymagania agrotechniczne: Pszenica Jarlanka najlepiej plonuje na glebach o dobrej kulturze. Może być jednak uprawiana na różnych glebach kompleksu pszennego. Z obecnie dostępnych pszenic jarych jest odmianą tolerującą gleby słabsze, toleruje również zakwaszenie gleby.

Siew: Pożądany jest jak najwcześniejszy siew, co sprzyja lepszym wschodom, poprawia ukorzenienie i zwiększa odporność na niekorzystne warunki środowiska. Nasiona przed siewem należy zaprawić. Ilość wysiewu: 500-550 kiełkujących ziaren na 1 m/kw. (230 do 250 kg/ha). Wyższą normę stosujemy przy gorszym przedplonie, słabszej glebie, opóźnionym siewie i planowaniu użycia antywylegacza.

Nawożenie: Nawożenie należy stosować zgodnie zaleceniami Stacji Chemiczno-Rolniczej. Ogólnie można przyjąć  średnie dawki nawożenia na 1 hektar: fosforowe 50 do 80 kg P2 O5, potasowe 40 - 100 kg K2 O i azotowe 60 - 120 kg N. W miarę potrzeby stosować również nawozy magnezowe i wapniowe. Około 50 - 60 % nawożenia azotowego stosować  przedsiewnie, pozostałą dawkę w fazie strzelania w źdźbło i kłoszenia.

Ochrona roślin: Środki ochrony roślin stosować zgodnie z zaleceniami IOR. Na glebach wilgotnych, przy intensywnych opadach Jarlanka reaguje zwyżką plonów.

Zbiór i przechowywanie: Pszenica z plantacji winna być zbierana w fazie dojrzałości pełnej i bez nadmiernej wilgotności. Ziarno po dosuszeniu i oczyszczeniu należy przechowywać w przewiewnych pomieszczeniach, gdyż w takich warunkach zachowuje pełną przydatność do celów wypiekowych i nasiennych.